Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky a používanie našich služieb. Tento dokument obsahuje zásady a podmienky nakladania s osobnými údajmi používateľov služieb portálu Vyberjedlo.sk, so sídlom Bernolákova 2082/17, Topoľčany. Prevádzkovateľ Róbert Oravec – Business, IČO: 507 57 300, Zapísané v registry Okresného úradu Topoľčany. Číslo živnostenského registra: 470-19151. (ďalej aj ako „Vyberjedlo“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch), ktorý vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, a preto sa usilujeme nielen ponúknuť rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie.

-Poskytovateľom služieb na webových stránkach na doménach vyberjedlo.sk a na doménach, ktoré sú od nich odvedené je ZSČO Róbert Oravec – Business, pokiaľ nie je na konkrétnej webovej stránke uvedený iný prevádzkovateľ.

-Na webových stránkach spracúvame aj údaje, ktoré nie je možné považovať za osobné údaje. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť je uvedené v texte o Cookies na webových stránkach Vyberjedlo.sk

-Prevádzkovateľ Róbert Oravec – Business prikladá veľký význam ochrane Vašich osobných údajov. Vždy Vás informujeme o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme počas Vašej návštevy našich webových stránok a o tom, ako tieto údaje používame a ako môžete ovplyvniť tento proces.


Na aké účely Vaše údaje spracúvame?

Ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely:

- ochrana našich práv a oprávnených záujmov
- zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov
- štatistické účely
- meranie návštevnosti našich stránok
- analýza  Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim preferenciám
- vývoj a zlepšovanie našich webových stránok a služieb
- organizovanie spotrebiteľských súťaží a plnenie povinností organizátora súťaže
- vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva z platných zákonov
- na priamy marketing, a to najmä na posielanie našich reklamných správ a reklamných správ tretích strán
- na cielené zobrazovanie reklamy
- a žurnalistické účely,  t.j. uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby ( napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti stránok).


Na akom právnom základe Vaše údaje spracúvame?

Spracovanie osobných údajov je možné len na základe niektorého z právnych základov vymedzených právnymi predpismi ( napr. súhlas, plnenie zmluvy, ochrana života, zdravia alebo majetku  atď.)

Právnym základom  spracovania Vašich údajov sú:

- uzatvorenie a plnenie zmluvy, ak ste registrovaným používateľom našich služieb alebo  naším klientom alebo zákazníkom, s ktorým sme v zmluvnom vzťahu
- oprávnené záujmy Vyberjedlo.sk, napr. vývoj produktov, zaistenie bezpečnosti našich systémov, štatistiky a merania návštevnosti
- oprávnené záujmy tretích strán, napr. našich zmluvných partnerov
- realizácia  práva na informácie a slobody prejavu
- plnenie našich zákonných povinností, napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom, vedenie účtovníctva, archívnych záznamov a pod.

Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie Vašich údajov potrebný súhlas, najmä  na použitie Vašich údajov na marketingové účely, spracovanie prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel. Zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.


Aké údaje spracúvame a aká je  doba ich spracovania ?

Ak ste registrovaným používateľom našich služieb, spracúvané údaje pozostávajú z údajov, ktoré ste zadali pri registrácii ako napr. meno, priezvisko, email, prezývka (nick) heslo a z údajov o Vašich činnostiach, ktoré ste vykonali v rámci tejto služby, vrátane registrácie a jej ukončenia.

Údaje získané v rámci registrácie a pri využívaní služby uchovávame počas doby trvania  využívania služby.  Následne niektoré základné údaje uchovávame počas primeranej doby, napr. údaj o názve emailovej adresy, kedy bolo ukončené používanie služby  a údaje vo forme  záloh prevádzkových údajov.

Ak ste ako zaregistrovaný používateľ zverejnili niektoré údaje v službách, ktorých obsah je  prístupný verejnosti alebo ktorých obsah je prístupný iným registrovaným používateľom, tieto údaje sú zverejnené alebo sprístupnené na dobu neurčitú, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, a teda nebudú po ukončení Vašej registrácie vymazané.  Na základe Vašej žiadosti ich vymažeme, ak to  bude technicky možné.

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom,  kedy a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že sme Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo právnych sporoch.

Ak ste na našich  webových stránkach poskytli svoje údaje v kontaktných formulároch, tieto údaje ukladáme vrátane obsahu správy, ktoré ste poskytli a počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu,  zvyčajne nie dlhšie ako dva mesiace.

Keď navštívite webové stránky Vyberjedlo.sk, naše webové servery dočasne zaznamenajú informácie, ktoré odosiela Váš prehliadač. Pri každom prístupe používateľa na naše webové stránky a pri každom výbere obsahu stránky sa prístupové údaje ukladajú v podobe logov obsahujúcich internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku, IP adresu, dátum a čas prístupu, odoslaný objem dát a informácie týkajúce sa používaného prehliadača a operačného systému. Tieto údaje nepoužívame na vytváranie individuálnych používateľských profilov ani  ich nezdieľame s tretími stranami. Nemáme možnosť priradiť údaje uložené v logoch ku konkrétnej osobe ani nespájame informácie uložené v logoch s inými údajmi.

Všetky osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie niektorého z vyššie uvedených účelov a iba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu,  najviac však počas doby povolenej alebo stanovenej právnymi predpismi.

Ak doba spracovania nie je výslovne uvedená v podmienkach konkrétnej služby alebo nie je stanovená právnymi predpismi vychádzame pri určení primeranosti doby spracovania z doby (i) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči Vyberjedlo.sk, (ii)z predpokladaného času potrebného na detekciu útokov na naše siete a služby a na detekciu iných bezpečnostných incidentov (iii) z obvyklých alebo doporučených postupov v odvetví a na trhu a (iv) z pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík.

Aby sme Vám mohli  poskytnúť niektoré  služby alebo  Vás kontaktovať, potrebujeme poznať údaje, na základe ktorých Vás môžeme priamo identifikovať. V takom prípade Vás vždy  požiadame o poskytnutie údajov a máte možnosť sa oboznámiť s podmienkami poskytovania konkrétnej služby, preto si ich prosím dôkladne preštudujte


Je poskytnutie údajov povinné ?

Vaše údaje poskytujete prevádzkovateľovi Róbert Oravec - Business dobrovoľne, ale v niektorých prípadoch je podmienkou využívania služieb registrácia a poskytnutie údajov; ak nám údaje neposkytnete, nebudete môcť službu využívať.

Ak Vám povinnosť poskytnúť nám údaje bude vyplývať z právnych predpisov, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.


Súhlas

Ak  je právnym základom spracovania Vašich údajov súhlas, kedykoľvek je možné tento súhlas odvolať a emailom na adrese info@vyberjedlo.sk


Komu sprístupňujeme údaje o vás?

Vyberjedlo.sk sprístupňuje vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

-Poskytovateľom služieb (podporné technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení, výkon obchodného zastúpenia)
-Poradcom v oblasti  daní, práva alebo účtovníctva
-Poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov.
-Vyberjedlo.sk poskytuje údaje o svojich používateľoch aj oprávneným orgánom ( o.i. polícia, prokuratúra) na základe žiadosti alebo príkazu.


Prístupnosť našich služieb pre deti a mladistvých

Služby, ktorých prevádzkovateľom je Róbert Oravec - Business, nie sú určené pre deti a osoby mladšie ako 16 rokov. Na internete však nie je vždy možné spoľahlivo určiť vek osoby, ktorá  sa registruje na našich stránkach.

V niektorých prípadoch vyžadujeme, aby registrujúca sa osoba priamo uviedla svoj vek, aby sme mohli skontrolovať, či sa k jej registrácii vyžaduje súhlas rodiča. Dovoľujeme si požiadať rodičov, aby nás kontaktovali v prípade, ak majú podozrenie, že ich dieťa používa niektorú našu službu a nesúhlasia s tým.


Ako treba pristupovať k ochrane údajov ?

Na účely ochrany údajov Vám doporučujeme zachovávať nasledovné zásady:

- Pri prihlasovaní sa do systémov alebo služieb prostredníctvom hesla používajte vždy silné heslo, ktoré je jedinečné a ktoré nebudete využívať pre iné služby. Vaše heslo neoznamujte iných osobám. Vyberjedlo.sk od Vás nikdy nebude vyžadovať, aby ste nám oznámili heslo, preto venujte zvýšenú pozornosť rôznym emailom, ktoré od Vás požadujú oznámenie hesla a ak sa odosielateľ takéhoto emailu vydáva za nášho zamestnanca alebo spolupracovníka, vždy nás o tom prosím informujte ( naše kontaktné údaje sú v závere tohto dokumentu),
- Ak nám posielate dôverné alebo citlivé údaje, využívajte bezpečný spôsob komunikácie, napr. zaheslovaný súbor a odovzdanie  hesla iným komunikačným kanálom, prípadne šifrovanie,
- Ak sa domnievate, že došlo k zneužitie Vašich údajov, k ich úniku alebo k neoprávnenému nakladaniu, prosím kontaktuje nás,
- Ak nám poskytujete Vaše údaje, uvážte, či je nutné poskytnutie daných údajov. Zvýšenú pozornosť venujte poskytnutiu údajov, ktoré sa týkajú Vášho súkromia a nesúvisia s účelom, na ktorý ich poskytujete alebo ak sa jedná o údaje, ktoré zverejňujete, napr. v komentároch a pod. Ak si nie ste istý, či je primerané, aby ste nám poskytli všetky údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, kontaktujte nás a my overíme primeranosť rozsahu získavaných údajov,
- Nezabúdajte, že osobné údaje a informácie, ktoré zverejníte na verejne prístupných miestach (ako je diskusia a podobne) môžu prezerať a eventuálne aj zneužiť iní užívatelia,
- Ak v našich službách používate alebo zverejňujete osobné údaje tretích osôb, vyžiadajte si ich súhlas,
- Ak máte menej ako 16 rokov, vždy si najprv overte s rodičmi, či súhlasia s tým, že používate naše služby.


Odkazy na iné webové stránky

Webové stránky Vyberjedlo.sk obsahujú aj odkazy (linky, nadpisy, krátke časti textov) smerujúce na iné webové stránky. Po prechode na iné stránky je potrebné sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré na dotknutých stránkach platia. Za cudzí obsahy nemôžeme zodpovedať a ani si neprivlastňujeme cudzí obsah, preto Vás v primeranej forme (napr. symbolom, textom) upozorníme, že opúšťate webové stránky Vyberjedlo.sk. Za nelegálne, chybné alebo nekompletné obsahy týchto stránok ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím informácií uvedených na takýchto stránkach zodpovedá výhradne ich prevádzkovateľ.


Služby tretích strán na našich webových stránkach

Na webových stránkach Vyberjedlo.sk môžu byť umiestnené prvky, ktoré umožňujú zbieranie osobných údajov alebo sledovanie aktivity používateľov webových stránok tretími osobami.

-Tretími osobami, ktoré môžu týmto spôsobom získavať prístup k Vašim osobným údajom, v závislosti od  druhu služby, ktorú používate alebo ste používali, môžu byť:
-Tretie strany vykonávajúce analýzu návštevnosti
-Prevádzkovatelia reklamných systémov cielenej reklamy

Údaje získavané v rámci remarketingu môžu byť zdieľané v rámci rovnakého reklamného systému s inými účastníkmi (klientmi)  rovnakej reklamnej siete, ale vždy len v takej podobe, ktorá neumožňuje konkrétne Vás identifikovať. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť je uvedené v texte o Cookies.

Webové stránky Vyberjedlo.sk umožňujú zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach ako Facebook a tieto aplikácie môžu zbierať údaje o Vašom správaní na našich stránkach.


Používanie sociálnych pluginov

Webové stránky Vyberjedlo.sk využívajú pluginy („Plug-in“) sociálnej siete Facebook (Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) a Instagram(1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, California 94025). Ak si v rámci portfólia Damepizzu.sk otvoríte webovú stránku, v ktorej je integrovaný tzv. „social plugin“ spoločnosti Facebook, následne bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky ste navštívili.  Vyberjedlo.sk nemá  žiaden vplyv na objem dát, ktoré Facebook sťahuje pomocou tohto pluginu. Viac informácií je možné získať  na adrese https://www.facebook.com/help/186325668085084.

Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ak  využijete funkciu pluginu (napríklad like, zdieľanie cez FB Messenger, vloženie komentára) tieto informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook.  I keď nemáte na Facebooku účet, je možné, že Facebook identifikuje vašu IP adresu a uloží ju. Integrovaný plugin Facebooku posiela priamo počas návštevy webovej stránky, na ktorej sa používa, údaje do Facebooku, a to aj keď používateľ webovej stránky na plugin neklikol. Informácií ohľadom práv a možností nastavenia ochrany súkromia sú zverejnené v politike ochrany súkromia  spoločnosti Facebook  https://www.facebook.com/policy.php.

Sociálne pluginy Facebooku je možné v prehliadači zablokovať, napríklad niektorých z programov určených na blokovanie sociálnych médií.


Prihlasovanie sa do služieb prostredníctvom údajov tretích strán

Niektoré naše webové služby umožňujú prihlásenie sa do webovej služby prostredníctvom systémov tretích strán. V rámci týchto aplikácii sú obvykle ukladané Vaše prístupové údaje do našich webových služieb. Tieto aplikácie umožňujú zdieľanie niektorých údajov s prevádzkovateľmi  daných systémov v rozsahu, ktorý príslušný prevádzkovateľ povolil. Viac informácií je možné získať u konkrétneho prevádzkovateľa systému a doručujeme Vám vždy sa dôkladne oboznámiť s podmienkami služby daného prevádzkovateľa ešte predtým, ako využijete tento systém prihlásenia sa do našich služieb.


Poučenie o Vašich zákonných právach

Všetkých používateľov našich webových stránok, ktorí poskytli portálu Vyberjedlo.sk svoje osobné údaje, informujeme o ich zákonných právach v Poučení osôb o ich právach pri spracovaní údajov.

Budeme sa snažiť vyjadriť sa k Vašim požiadavkám v čo najkratšej dobe, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti.


Kontakty

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím prevádzkovateľa Róbert Oravec - Business emailom na adrese robertooravec@gmail.com, info@vyberjedlo.sk alebo telefonicky na čísle 0915 112 232.

Táto webstránka používa cookies pre zlepšenie poskytovaných služieb a prispôsobenie reklamy. Používaním tejto webstránky s ich využívaním súhlasíte.

Nastavenia cookies