Podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetového portálu Vyberjedlo.sk je Robert Oravec - Business., so sídlom Bernolákova 2082/17, Topoľčany, IČO: 507 57 300, Zapísané v registry Okresného úradu Topoľčany. Číslo živnostenského registra: 470-19151. Adresa elektronickej pošty info@vyberjedlo.sk, tel. 0915 112 232.

2. Vyberjedlo.sk využíva registráciu prostredníctvom Facebooku, Googlu a webu vyberjedlo.sk. Registrácia Používateľa na Vyberjedlo.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrované a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces používania.

3. Služby na Vyberjedlo.sk zahŕňajú najmä prenos, spracovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, zhromažďovanie dát a komerčnú komunikáciu, ktoré sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne pri konkrétnej službe uvedené inak (ďalej aj ako“ služba“ alebo „služby“).

4. Využívanie služieb Vyberjedlo.sk je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania Vyberjedlo.sk.


II. Registrácia na Vyberjedlo.sk a ochrana súkromia používateľa

1. Registrácia na Vyberjedlo.sk je dobrovoľná a registrovaní používatelia majú možnosť využívať rozšírenú ponuku služieb, a to na základe vytvorenia svojho účtu ( ďalej aj ako „ Účet“). Neregistrovaní návštevníci stránok Vyberjedlo.sk nebudú mať plný prístup k niektorým ponukám a službám. Niektoré zo stránok Vyberjedlo.sk môžu využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Vyberjedlo.sk. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

2. Používateľ vytvára na webových stránkach Vyberjedlo.sk svoj Účet registrovaním cez Facebook a vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami služby, ktorú má záujem používať.

3. Na základe registrácie na Vyberjedlo.sk bude Vyberjedlo.sk spracúvať údaje používateľa, ktoré uviedol pri registrácii (Facebook) alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na Vyberjedlo.sk, a to na účely poskytovania služieb na Vyberjedlo.sk vrátane zaradenia do zákazníckej databázy počas celej doby trvania Účtu používateľa. Vyberjedlo.sk je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas celej doby poskytovania služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť  používanie služieb.

4. Vyberjedlo.sk poskytne údaje o registrovanom používateľovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon. Ďalej Vyberjedlo.sk môže poskytnúť osobné údaje registrovaných používateľov tretej strane, ktorá je nástupcom Vyberjedlo.sk v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodnej činnosti spojenej s webovými stránkami Vyberjedlo.sk alebo službami na Vyberjedlo.sk.

5. Ak používateľ pri registrácii alebo neskôr počas trvania služby udelil súhlas so zasielaním marketingových informácií, súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o Vyberjedlo.sk, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách. Toto vyjadrenie používateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy a spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu. Vyberjedlo.sk môže pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke Vyberjedlo.sk v časti Kontak. Ak používateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby Vyberjedlo.sk pre používateľa.

6. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, Vyberjedlo.sk je oprávnený Účet používateľa zrušiť alebo jeho používanie dočasne obmedziť. Vyberjedlo.sk nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Účtu.


III. Práva a povinnosti Vyberjedlo.sk

1. Vyberjedlo.sk poskytuje služby na Vyberjedlo.sk  v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Vyberjedlo.sk neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. Vyberjedlo.sk nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na Vyberjedlo.sk.

2. Vyberjedlo.sk má právo najmä:

a) zrušiť registráciu používateľa
b) prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne
c) kedykoľvek vykonať technickú odstávku Vyberjedlo.sk a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia
d) vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov

3. Vyberjedlo.sk sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy Vyberjedlo.sk vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa na Vyberjedlo.sk, používateľ je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.


IV. Práva a povinnosti používateľa

1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na Vyberjedlo.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.2. Používateľom služieb na Vyberjedlo.sk je zakázané:

a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
b) používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,
c) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
d) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
e) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
f) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
g) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
h) otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,
i) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej členov,
j) opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb,
k) zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,
l) šíriť obscénne, vulgárne, urážlivé a protizákonné materiály, postoje a myšlienky, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,
m) navádzať ostatných používateľov a iné osoby na správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s morálnymi zásadami,
n) zverejňovať akékoľvek príspevky, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s dobrými mravmi.

2. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Vyberjedlo.sk a súhlasí s tým, že nebude používať Vyberjedlo.sk na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

3. Registrovaný používateľ môže kedykoľvek požiadať Vyberjedlo.sk o zrušenie jeho registrácie na Vyberjedlo.sk a Vyberjedlo.sk sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.


V. Pravidlá zverejňovania obsahu a komunikácie na Vyberjedlo.sk

1. Obsah na Vyberjedlo.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Vyberjedlo.sk zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Vyberjedlo.sk. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia Vyberjedlo.sk je zakázané.

2. Používatelia sú oprávnení v rámci niektorých služieb na Vyberjedlo.sk zverejňovať svoje názory a iné informácie, pričom Vyberjedlo.sk na prenos týchto informácii nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie nezostavil ani neupravil. Vyberjedlo.sk nezodpovedá za prenášané informácie na stránkach Vyberjedlo.sk. Príspevky používateľov do diskusií a iné informácie a obsah zverejňovaný používateľmi vyjadrujú názory používateľov a Vyberjedlo.sk nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi používateľmi.

3. Používateľ je povinný pri zverejňovaní obsahu dodržiavať obmedzenia podľa článku IV ods. 2 týchto Podmienok.

4 Vyberjedlo.sk si vyhradzuje právo zmazať obsah príspevkov alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii a zverejňovať obsah na stránkach Vyberjedlo.sk, ak príspevky porušujú Podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého používateľa je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Podmienky.

5. Používateľ, ktorý zverejňuje na Vyberjedlo.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, zverejňuje svoje príspevky bez nároku na odmenu a súhlasí s ich verejným šírením a použitím na internete. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený takýto obsah zverejniť a že získal všetky potrebné povolenia a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie obsahu na Vyberjedlo.sk vrátane použitia v aplikáciách pre mobilné telefóny.

6. Vyberjedlo.sk nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený alebo používateľmi uložený na Vyberjedlo.sk. Ak sa Vyberjedlo.sk dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom na Vyberjedlo.sk, bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni.

7. Ak sa akýkoľvek návštevník stránok Vyberjedlo.sk domnieva, že obsah zverejnený na Damepizzu.sk porušuje tieto Podmienky, prosíme, aby oznámil túto skutočnosť na info@vyberjedlo.sk.


VI. Reklamácie a riešenie spotrebiteľských sporov online

1. Používateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu  služby v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, a to písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, e-mailom na adresu info@vyberjedlo.sk. V reklamácii je používateľ povinný uviesť svoje meno a priezvisko, kontaktné údaje, akej služby sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie a čoho sa na jej základe domáha.

2. Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, má prevádzkovateľ právo vyzvať používateľa na ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenia informácií.

3. Prevádzkovateľ vydá používateľovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil.  Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ vydá používateľovi potvrdenie o vybavení reklamácie a dobe jej trvania v rovnakej forme ako bola doručená reklamácia.

4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa - poskytovateľa služby so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak prevádzkovateľ služby na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, čím nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.  Podmienky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov  ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ môže využiť na riešenie svojich sporov aj platformu  Riešenie sporov online založenú Európskou komisiou na webovom sídle https://webgate.ec.europa.eu/odr/.


VII. Záverečné ustanovenia

1. Vyberjedlo.sk je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Vyberjedlo.sk. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach Vyberjedlo.sk si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke https:// vyberjedlo.sk / najneskôr v deň jej účinnosti.

2. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok Vyberjedlo.sk, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak registrovaný používateľ so zmenou nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie registrácie postupom podľa týchto Podmienok.

3. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 19.11.2021.

Táto webstránka používa cookies pre zlepšenie poskytovaných služieb a prispôsobenie reklamy. Používaním tejto webstránky s ich využívaním súhlasíte.

Nastavenia cookies